Poslovnik o radu Uređivačkog odbora sa Pravilnikom o uređivanju naučnog časopisa EdTech Journal propisuje se način rada Uređivačkog odbora Naučnog časopisa za savremeno obrazovanje i primenu informacionih tehnologija – EdTech Journal i propisuju se pravila uređivanja časopisa (u daljem tekstu EdTech Journal).

Ovim aktom posebno se uređuje i opremanje časopisa u celini i članka kao njegovog sastavnog dela. Takođe se utvrđuje sadržaj dokumentacije koja se koristi u uređivačkom radu i obaveza samoarhiviranja. Primena ovog akta prvenstveno služi kontroli i unapređenju kvaliteta rada Uredništva, te samog časopisa EdTech Journal i njegovog potpunijeg uključivanja u nacionalni i međunarodni sistem razmene naučnih informacija.